مناجات با امام زمان به زبان اسپانیایی

Ven Ven oh AbaSaleh- Cuando vendras Oh Imam Zaman?