روضه علی اكبر با زیر نویس اسپانیایی

Canción para Aliakbar Higo de Imam husain- las desgracias en Karbala